Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Uznesenia 2015 Uznesenie zo dňa 2.10.2015
Uznesenie zo dňa 2.10.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Pondelok, 12 Október 2015 10:26

U Z N E S E N I A

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou,  konaného dňa  02.10.2015

Uznesenie  č.  111 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

b) overovateľov zápisnice:        Peter Okrajek, Marián Mošteňan

c) program rokovania

Hlasovanie:

Za:

5

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný,

Ing. Milan Šuša

Uznesenie  č.  112 /2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení zo dňa  28.8.2015.

Hlasovanie:

Za:

5

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný,

Ing. Milan Šuša

Uznesenie  č. 113 /2015

Obecné zastupiteľstvo

  1. a) odkladá prerokovanie Konsolidovanej účtovnej závierky  za rok 2014 na nasledujúce zasadnutie OZ,
  2. ukladá finančnej komisii prerokovať Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2014 a podať správu na nasledujúcom zasadnutí OZ

Hlasovanie:

Za:

5

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný,

Ing. Milan Šuša

Uznesenie  č. 114/2015

Obecné zastupiteľstvo

  1. a) odkladá prerokovanie Monitorovacej správy  za  1. polrok 2015 na nasledujúce zasadnutie OZ,
  2. ukladá finančnej komisii prerokovať Monitorovaciu správu  za 1.polrok 2015 a podať správu na nasledujúcom zasadnutí  OZ .

Hlasovanie:

Za:

5

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný,

Ing. Milan Šuša

Uznesenie  č.  115/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje smernicu „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lysá pod Makytou“ s účinnosťou od 5.10.2015.

Hlasovanie:

Za:

5

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný,

Ing. Milan Šuša

Uznesenie  č. 116 /2015

  1. a) schvaľuje

prenájom  nehnuteľného majetku, časť  parc.  KNC č. 333/22 o výmere 40 m2 (5m x 8m)  nájomcovi Miroslavovi Krchovi, bytom Lysá pod Makytou č. 45 na dobu určitú do 31.12.2018 s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu   0,017 €/m2/rok s tým, že nájomné  sa bude každoročne upravovať  o infláciu za predchádzajúci rok zistenú a vyhlásenú Štatistickým úradom SR vždy spätne k 1.1. príslušného kalendárneho roka ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN obce Lysá pod Makytou č. 2/2010, ktorým sa vydávajú Zásady o hospodárení s majetkom obce ,  čl. 7, bod 1c).

  1. b) určuje stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 30.11.2015.

Hlasovanie:

Za:

5

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

4

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný,

Ing. Milan Šuša

Uznesenie  č. 117/2015

Obecné zastupiteľstvo

a) prerokovalo

žiadosť spoločnosti AG-Play s.r.o., Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu terminálov pre videohry na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 na území obce Lysá pod Makytou

b) nesúhlasí

s umiestnením terminálov pre videohry na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 na území obce Lysá pod Makytou v prevádzkach : Hostinec u Dujku, 020 54 Lysá pod Makytou 36, Kaviareň No.1, 020 54 Lysá pod Makytou 142 z dôvodu, že uvedené prevádzky sa nachádzajú vo vzdialenosti do 200 m od školských zariadení.

Hlasovanie:

Za:

6

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová, Ing. Milan Šuša

 

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný

Uznesenie č. 118/2015

Obecné zastupiteľstvo

a) prerokovalo

žiadosť spoločnosti Junior Game s.r.o., Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v obci Lysá pod Makytou

b) nesúhlasí

s umiestnením a prevádzkovaním stávkových hier v mieste prevádzky: Hostinec u Dujku, 020 54 Lysá pod Makytou 36.

Hlasovanie:

Za súhlas:

1

Ing. Milan Šuša

 

Proti súhlasu:

3

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Mgr. Gertrúda Zlochová

 

Zdržal sa:

2

Vladimír Veteška, Peter Okrajek

Neprítomní:

3

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný

Uznesenie č. 119/2015

Obecné zastupiteľstvo

  1. a) p r e r o k o v a l o

zaradenie obce Lysá pod Makytou  do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 - 2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.

Naše Považie je otvoreným neziskovým združením fyzických a právnických osôb, zriadeným za účelom spolupráce rôznych subjektov pri rozvoji regiónu s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie miestnych zdrojov - ako prírodných, kultúrnych a historických, tak i ľudských. Cieľom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov na území, ktoré spadá pod pôsobnosť OZ Naše Považie. Túto úlohu bude združenie vykonávať najmä prostredníctvom podpory a koordinácie činnosti samospráv, neziskových organizácií, podnikateľského sektora, občanov a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia.

  1. b) s ch v a ľ u j e

zaradenie obce Lysá pod Makytou do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše

Považie (MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 - 2020 a implementáciu

stratégie CLLD na svojom území.

Hlasovanie:

Za:

6

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová, Ing. Milan Šuša

 

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný

Uznesenie  č. 120/2015

Obecné zastupiteľstvo

a) odkladá prehodnotenie  rozpočtu  na prevádzku  MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2015.

b) ukladá finančnej komisii pripraviť návrh úpravy rozpočtu MŠ, ŠJ, ŠKD do najbližšieho  riadneho   zasadnutia OZ.

Hlasovanie:

Za:

6

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová, Ing. Milan Šuša

 

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný

Uznesenie  č. 121/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Rámcovú zmluvu o dielo s firmou ASFA – KDK, s.r.o., Murgašova 811/9, Dubnica nad Váhom na vykonávanie prác „Opravy poškodených obecných komunikácií a chodníkov v obci Lysá pod Makytou“ .

Hlasovanie:

Za:

6

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová, Ing. Milan Šuša

 

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný

Uznesenie  č. 122/2015

Obecné zastupiteľstvo

a) schvaľuje

Zmluvu o dielo s Regionálnou rozvojovou agentúrou Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov na vyhotovenie PHSR obce pre obdobie 2014-2020 za cenu 800,00 €.

b) poveruje starostu vyrokovať rovnaké sankcie v zmluve  pre obidve strany, prípadne sankcie vypustiť.

Hlasovanie:

Za:

6

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová, Ing. Milan Šuša

 

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný

Uznesenie  č. 123/2015

Obecné zastupiteľstvo

  1. prerokovalo žiadosť Slovenského cykloklubu, Piešťany o vydanie súhlasného stanoviska k vyznačeniu a osadeniu prvkov cykloturistickej orientácie v našej obci na trase: 050 – Javornícka magistrála
  2. súhlasí s vyznačením cykloturistickej trasy v obci Lysá pod Makytou osadením  prvkov cykloturistickej orientácie podľa predloženej dokumentácie.

 

Hlasovanie:

Za:

6

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová, Ing. Milan Šuša

 

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Milan Bartoník, Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný

Uznesenie  č. 124/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

  1. informáciu o posedení s dôchodcami dňa 23.10.2015
  2. informáciu o dopravnej nehode a riešení škodovej udalosti
  3. informáciu o získaní značky kvality Sk Gold pre výrobky z pekárne Obecnej prevádzky Lysá s.r.o.
  4. správu o hospodárení spoločnosti Obecná prevádzka Lysá s.r.o. za 1.polrok 2015.

Hlasovanie:

Za:

6

Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák,  Vladimír Veteška, Peter Okrajek,

Mgr. Gertrúda Zlochová, Ing. Milan Šuša

 

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3


Ing. Michal Ondrička

starosta obce

 

Návrhová komisia:  Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Overovatelia zápisnice: Peter Okrajek, Marian Moštenan

 

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 12 November 2015 20:30
 

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 692
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 866570

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes75
mod_vvisit_counterVčera134
mod_vvisit_counterTento týždeň75
mod_vvisit_counterMinulý týždeň994
mod_vvisit_counterTento mesiac3163
mod_vvisit_counterMinulý mesiac4750
mod_vvisit_counterVšetky dni565215

Tvoja IP: 3.228.24.192
,
Today: Okt 21, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou