Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Životné prostredie Nakladanie s komunálnym odpadom
Nakladanie s komunálnym odpadom PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal obec   
Štvrtok, 01 Október 2009 09:44
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 5/2004
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lysá pod Makytou .

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou na základe ustanovenia § 6 zák.č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).

Čl. I

Predmet úpravy a vymedzenie základných pojmov

 

Toto VZN ustanovuje podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo               osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2. Pôvodca odpadov je každý, koho činnosťou odpady vznikajú, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto             odpadov.

3.  Držiteľ odpadu je pôvodca odpadov alebo fyzická osoba alebo právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza.

4. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická             osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z           domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla                   používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a                 priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a                     občianskych združení.Zoznam odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

5.  Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje                      ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

6.  Objemný odpad sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti fyzických osôb – nepodnikateľov a ktoré nie je možné  pre ich veľký rozmer alebo                       presahujúci objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci ustanovených v tomto VZN.

 

Čl. II.

Spoločné ustanovenia

 

1. Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Lysá pod Makytou.

2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

3. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov a sú uvedené v prílohe č. 1.

4. Zakazuje sa :

a/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,

b/ zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,

c/ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu ,
d/ riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie
prítomných škodlivín,
e/ opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f/ vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g/ uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky zostatky po spracovaní
odpadových olejov vypúšťať do pôdy.
h/ vytvárať skládky maštaľného hnoja a exkrementov domácich zvierat mimo miest na
to zriadených

 

5.  Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov, alebo 10 ton ostatných odpadov vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.

6. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady, ako aj drobné stavebné odpady, obec, na území ktorej tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch sa môžu dohodnúť navzájom, alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

7.  Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.

8.  Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a nákladu na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa

zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich

posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého odpad pochádza.

9.  Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne ObÚŽP a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.

Čl. III

Nakladanie s  komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 odst. 7 alebo 9 zákona o odpadoch.

2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

3. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

4. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Tiež je povinný:

a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci

b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci

c/ ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

5 . Pôvodca biologických odpadov /odpady zo záhrad pri RD, chatách/ je povinný tieto kompostovať.

6.  Pôvodca iných biologicky rozložiteľných odpadov – exkrementov domácich zvierat a maštaľného hnoja je povinný ich likvidovať v mieste vzniku odpadu. Skladovať maštaľný hnoj je možné iba v                 povolených, odborne zriadených skládkach, zodpovedajúcich hygienickým predpisom a zásadám zdravého životného prostredia. V obci je zakázané vytvárať skládky maštaľného hnoja. Tieto odpady         je držiteľ odpadu povinný zapracovať do pôdy v termíne do 5 dní od vytvorenia skládky. Počas skládkovania musí zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality ovzdušia, životného prostredia a nesmie         dôjsť ku kontaminovaniu podzemných vôd.


7.  Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto                       činnosti s obcou , ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným                 programom odpadového hospodárstva obce a s týmto všeobecne záväzným nariadením.


8.  Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) Zákona je oprávnená
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s           komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.

9.  Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie             obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

 

Čl. IV.

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu.

 

Obec Lysá pod Makytou zavedením vhodného systému zberu odpadov

 1. zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom.

 2. v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

 3. zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,

 4. zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

 

 

Čl. V.

Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

 

1. Zberné nádoby

1.1.Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob. Na území obce sa používajú zberné nádoby pri nehnuteľnostiach určených na bývanie a pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor zberné nádoby s objemom 110 l. Jedna zberná nádoba je určená pre 4 členov domácnosti.

1.2. Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach zodpovedajú ich užívatelia. Užívateľ je povinný určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bol k zberným nádobám možný prístup a bolo možné ich vyvážať bez časových strát a ťažkostí

1.3. Užívatelia zberných nádob sú povinní s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť pred
poškodením a stratou.

1.4. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.

2. Separovaný zber

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovať z komunálnych odpadov nasledovné zložky komunálnych odpadov:

Názov odpadu umiestnenie kontajnerov

papier a lepenka základná škola, materská škola

sklo zberný dvor pod lipami v centre obce

a kontajnery pri predajni Jednota,Pevoma,

pri predajni v Dešnej ,Strelenke,

pri zastávke autobusu v Strelenke /horný koniec/,

pri križovatke k pekárni, pri materskej škole


textílie zberný dvor pod lipami


plasty zberný dvor pod lipami v centre obce

kontajnery pri predajni Jednota,Pevoma,

pri predajni v Dešnej ,Strelenke,

pri materskej škole, základnej škole,

pri zastávke autobusu v Strelenke/horný koniec/


batérie a akumulátory zberný dvor pod lipami


železný šrot zberný dvor pod lipami


elektronický šrot/televízory/ zberný dvor pod lipami


pneumatiky zberný dvor pod lipami

 

Pod odpadom s názvom papier a lepenka sa zbiera:

 • noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy,

 • cenníky, knihy bez dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, vlnité papierové lepenky.

Odpad nesmie obsahovať:

 • pregamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhľový

 • papier, obaly z mlieka.


Pod odpadom s názvom sklo sa zbiera:

 • nevratné fľaše z bieleho a farebného skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule

 • skla z okien a dverí, fľaše od zaváranín a pod, očistené od zbytkov z pôvodného obsahu.
Odpad nesmie obsahovať:
 • žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové uzávery na fľaše.

Pod odpadom s názvom textílie sa zbiera:

 • textilný materiál

Odpad nesmie obsahovať:

 • textilný materiál znečistený škodlivinami – olejmi, tukmi a pod.

Pod odpadom s názvom plasty sa zbiera:

 • PET fľaše od malinoviek, stolových vôd s vrchnákmi a etiketami.

Odpad nesmie obsahovať:

- PET fľaše znečistené škodlivinami alebo časti PET fliaš.

 

3. Objemný odpad a drobné stavebné odpady

 

1. Drobný stavebný odpad ( ďalej len DSO) je odpad, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

2.Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky a použiteľnú časť zhodnotiť.

Zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na určených miestach pre objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť / menšie betóny, kamene, tehla/. Tento na požiadanie držiteľa odpadu zlikviduje obec,  množstvo drobného stavebného odpadu nad 1 m3 zlikviduje obec na náklady držiteľa odpadu.

4. Do kontajnerov nepatria stavebné odpady, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti fyzických a právnických osôb vykonávanej na základe stavebného alebo búracieho povolenia. Na zber a vývoz takto vzniknutých stavebných odpadov je potrebné zabezpečiť si veľkoobjemový kontajner samostatne a zaplatiť samostatne poplatok za odvoz a uloženie tohto odpadu.

 

Čl. VI

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov

a drobných stavebných odpadov

 1. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Lysá pod Makytou určuje všeobecne záväzné nariadenie obce Lysá pod Makytou č. 4/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Čl. VII

Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
 1. prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm.
  a) Zákona o odpadoch,
  b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce
  c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.

 

Čl. VIII

Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a, zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,(§ 18 ods.3 písm.b) zákona o odpadoch
b, uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch,

c, nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č.II. ods. 9 tohoto VZN (§ 18 ods. 6 zákona)
d, neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN a § 39 ods. 9 zákona o odpadoch.


2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 5000 Sk.

3.  Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák.č.372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje  inak.

 

Čl. IX

Pokuty právnickým osobám

 

 1. Starosta obce Lysá pod Makytou môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky

100 000.-Sk , ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto všeobecne

záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.

 1. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa

konania podľa odseku 1 dopustil; najneskôr však do jedného roka odo dňa , keď

k porušeniu povinnosti došlo. Na prejednávanie a ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné

predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Čl. X

Účinnosť a dostupnosť

 1. Návrh VZN bol vyložený v úradnej tabuli obce dňa 29.11.2004.

 2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo Lysá pod Makytou dňa 14.12.2004

uznesením č.109/2004.

 1. VZN bolo vyložené v úradnej tabuli obce dňa 15.12.2004.

 2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2001 zo dňa 30.11.2001.

 3. VZN nadobúdlo účinnosť dňa 1.1.2005.


......................

Starosta obce

Jozef Gabko


Dodatok č. 1

k VZN č. 5/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb. odpadmi na území obce Lysá pod Makytou.

 

Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 39 odst.4 zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č.1 k VZN č.5/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lysá pod Makytou.

 

Čl. V. sa upravuje nasledovne:

Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

1.Zberné nádoby

1.1  Pôvodca komunálnych odpadov ukladá komunálny odpad len do zberných nádob.
Na území obce sa používajú zberné nádoby pri nehnuteľnostiach určených na bývanie a pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor  
zberné nádoby s objemom110 l.
1.2 Jedna zberná nádoba je určená pre 4 členov domácnosti
1.3 Prvú zbernú nádobu poskytuje obec občanom zdarma, každú ďalšiu si musí občan zakúpiť.
1.4 Ak pôvodcovi odpadov nepostačuje množstvo zberných nádob podľa bodu 1.2, môže požiadať na obecnom úrade o ďalšiu zbernú nádobu; nádobu si zakúpi za cenu, za akú bola nakúpená obecným úradom.
1.5 Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach zodpovedajú ich užívatelia. Užívateľ je povinný určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bol k zberným nádobám možný prístup a bolo možné ich vyvážať bez časových strát a ťažkostí.
1.6 Užívatelia zberných nádob sú povinní s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť pred poškodením a stratou.

1.7 Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.

Záverečné ustanovenia

(1) Tento dodatok k VZN č. 5/2004 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou dňa 15.12.2005 uznesením č. 107/2005.

(2) Dňom účinnosti tohto dodatku č.l k VZN č. 5/2004 sa zrušuje článok V. všeobecne záväzného nariadenia obce Lysá pod Mak. č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.

(4) Návrh dodatku k VZN zverejnený v úradnej tabuli dňa 30.11.2005.

(5) Tento dodatok č.1 k VZN č. 5/2004 zverejnený v úradnej tabuli dňa 16.12.2005.

 

 

 

V Lysej pod Makytou dňa 3.1.2006 Starosta obce

Jozef Gabko

 

 

 

Posledná úprava Piatok, 02 Október 2009 09:53
 

PrihlásenieNávštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes104
mod_vvisit_counterVčera87
mod_vvisit_counterTento týždeň856
mod_vvisit_counterMinulý týždeň757
mod_vvisit_counterTento mesiac2244
mod_vvisit_counterMinulý mesiac3702
mod_vvisit_counterVšetky dni550912

Tvoja IP: 34.229.113.106
,
Today: Júl 20, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou