Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Uznesenia 2014 Uznesenia OZ 26.09.2014
Uznesenia OZ 26.09.2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Monika Mrníková   
Streda, 01 Október 2014 10:05
U Z N E S E N I A
zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  Lysá pod Makytou,  konaného dňa 26.09.2014.

Uznesenie č. 90/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Michal Ondrička, Jozef Ševela
b) overovateľov zápisnice:  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan
c) program rokovania
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 91/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo dňa 1.8.2014.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 92/2014
Obecné zastupiteľstvo
odkladá
Žiadosť občanov  Za cintorínom  na asfaltovanie prístupovej cesty, parc. č. 5275.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie  č. 93/2014
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí   
so žiadosťou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou č. 44 o úhradu dobropisu za dodávku tepla vo výške 502,09 €.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie  č. 94/2014

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje   
úpravu rozpočtu obce č. 8 k 26.9.2014.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 95/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Individuálnu a konsolidovanú výročnú správu obce Lysá pod Makytou l 31.12. 2013.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 96/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 97/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Monitorovaciu správu za 1.polrok 2014.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 98/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje
prenájom obecného pozemku  parc. KN C č. 4927/1 a KN C č. 5467/3 na umiestnenie reklamného zariadenia typu jednostranný bilboard pre firmu Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava, Bratislava v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN obce Lysá pod Makytou č. 2/2010, ktorým sa vydávajú Zásady o hospodárení s majetkom obce ,  čl. 7, bod 1c) ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku sa už billboard nachádza,  uvedený pozemok  obec v súčasnej dobe  nepotrebuje a  nie je vhodný na iný účel z dôvodu že sa nachádza pri štátnej ceste.
b) schvaľuje cenu za prenájom pozemku KN C č. 4927/1 a KN C č. 5467/3 vo výške 200,00 €/rok za každé zariadenie.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 99/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Žiadosť detského folklórneho súboru MAKYTKA o bezplatné používanie kultúrneho domu na skúšky súboru za podmienky vystupovania DFS Makytka na kultúrnych podujatiach organizovaných obcou.


Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 100/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
SMERNICU na krátkodobý prenájom kultúrneho domu Lysá pod Makytou a používanie knižnice a internetu v KD.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 101/2014
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so zmenou projektu na parčík Lysá pod Makytou – križovatka Dešná.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 102/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Verejné zhromaždenie občanov na deň 9.11.2014 o 14,00 hod. s nasledovným programom:
- odpočet minulého volebného obdobia
- predstavovanie kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva dňa
15.11.2014.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 103/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o konaní akcie Posedenie s dôchodcami dňa 26.10.2014 o 13,30 hod.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    


Uznesenie č. 104/2014
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Žiadosť p. Lysého o prešetrenie odvodnenia miestnej komunikácie na Stráni.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    

Uznesenie č. 105/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje  
Žiadosť firmy Stitch and Comp, s.r.o., Lúky 318, Lukáš Túček o umiestnenie dvoch antén na strechu budovy obecného úradu na realizáciu prístupového bodu (WIFI) pre zákazníkov v obci Lysá pod Makytou.
Hlasovanie:   

Za:    5     Roman Baška,  Jaroslav Kohút, Marian Moštenan,  Ing. Michal Ondrička , Jozef Ševela       
Proti:    0           
Zdržal sa:    0           
Neprítomní:    4    Jaroslav Barninec,Jana Gocmanová, Ing. Milan Panáček,  Ing. Milan Šuša    


…………………………………….                                              …..........................................                                                                                                                 
Ing.Emília Janíčková                                                                            Ing. Pavol Gábik
Prednostka OcÚ                                                                                      Starosta obce            Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Kohút
Marian Moštenan
Posledná úprava Streda, 01 Október 2014 10:10
 

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 675
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 845316

Kto je online

Máme online 46 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes97
mod_vvisit_counterVčera87
mod_vvisit_counterTento týždeň849
mod_vvisit_counterMinulý týždeň757
mod_vvisit_counterTento mesiac2237
mod_vvisit_counterMinulý mesiac3702
mod_vvisit_counterVšetky dni550905

Tvoja IP: 34.229.113.106
,
Today: Júl 20, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou