Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Uznesenia 2014 Uznesenie OZ 9.1. 2015
Uznesenie OZ 9.1. 2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Utorok, 13 Január 2015 08:35
U Z N E S E N I A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lysá pod Makytou, konaného dňa 9.1.2015
Uznesenie č. 8 /2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný
b) overovateľov zápisnice: Peter Okrajek, Milan Bartoník
c) program rokovania
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,
Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan
Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 9 /2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo dňa 2.1.2015.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 10 /2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 11 /2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
sobášiacich: Ing. Michala Ondričku, Ing. Milana Šušu.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 12 /2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lysá pod Makytou na roky 2015-2017.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 13 /2015
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce na roky 2016-2017.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
programový rozpočet obce na rok 2015.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
starostovi obce, aby vo funkcii valného zhromaždenia Obecnej prevádzky Lysá s.r.o..
a) na rokovaní valného zhromaždenia odvolal konateľa Obecnej prevádzky Lysá s.r.o. Ing. Pavla
Gábika a členov dozornej rady Mgr. Romana Bašku, Janu Gocmanovú
b) na uvoľnené miesto konateľa vymenoval Ing. Michala Ondričku
c) na uvoľnené miesta dozornej rady vymenoval Mgr. Gertrúdu Zlochovú, Ing. Martina Rusnáka
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 16 /2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výšku nájmu pre Obecnú prevádzku Lysá s.r.o.
- budova pekárne č. 217 na pozemku parc. KN C č. 5467/19, zastavaná plocha 248 m2 –
12,00 €/m2/rok, celkom 2976,00 €/rok
- budova pálenice s technologickým zariadením č. 218 na pozemku parc.KN C
č. 5467/24, zastavaná plocha 235 m2 – 12,00 €/m2/rok, celkom 2820,00 €/rok
- budova ubytovne č. 160 na pozemku parc. KN C č. 249/3, zastavaná plocha 99 m2 – 12,00
€/m2/rok, celkom 1188,00 €/rok
- budova garáží s.č. 31 na pozemku parc. KN C č. 22 – jedna garáž o výmere 29 m2 –
12,00 €/m2/rok, celkom 348,00 €/rok
- miestnosť kancelárie v budove č.1 na pozemku KN C č. 62/1, výmera 14 m2 –
25,00 €/m2/rok – 350,00 €/rok
Výška nájmu za rok spolu: 7682,00 EUR.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 17 /2015
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
informáciu o prenájme obecných pozemkov a nebytových priestorov
b) ukladá
prednostke OcÚ vyzvať nájomcov na podanie žiadostí o prenájom.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Vetešk
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) odvoláva
delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou (uznesenie č.
86/2012) – Ing. Michala Ondričku, Ing. Milana Panáčka, Jaroslava Barninca
b) deleguje
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou :
Petra Okrajka, Mgr. Alexandra Brežného- poslancov OZ Lysá pod Makytou, Gabrielu Šešovú –
pracovníčku Ocú Lysá pod Makytou.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozdelenie volebných obvodov pre poslancov nasledovne:
Mgr. Alexander Brežný Milan Bartoník
obvod č. 1 ..................................................... obvod č.6...............................................
Ing. Milan Šuša Ing. Martin Rusnák
obvod č. 2 ..................................................... obvod č.7...............................................
Marian Moštenan Mgr. Jana Barnincová
obvod č. 3 ..................................................... obvod č.8 .............................................
Mgr. Gertrúda Zlochová Peter Okrajek
obvod č. 4 ..................................................... obvod č.9...............................................
Vladimír Veteška
obvod č. 5 .....................................................
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander
Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť Valérie Barnincovej,bytom Lysá pod Makytou č. 103 o poskytovanie opatrovateľskej služby
v rozsahu 4 hodín.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,
Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan
Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
poučenie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lysá pod Makytou podľa § 22 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 84Ú2014 Z.z.
Hlasovanie:
Za: 8 Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,
Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan
Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 Vladimír Veteška
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpustenie poplatku Občianskemu združeniu Lysá za prenájom kultúrneho domu za účelom
konania plesu dňa 7.2.2015.
Hlasovanie:
Za: 5 Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Peter Okrajek, Ing.
Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová
Proti: 2 Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 Vladimír Veteška, Mgr. Jana Barnincová
...........................................
Ing. Michal Ondrička
starosta obce
Návrhová komisia: Mgr. Alexander Brežný, Mgr. Jana Barnincová
Overovatelia zápisnice:
Milan Bartoník .............................................
Peter Okrajek .............................................
Posledná úprava Utorok, 13 Január 2015 08:39
 

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 675
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 845315

Kto je online

Máme online 44 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes96
mod_vvisit_counterVčera87
mod_vvisit_counterTento týždeň848
mod_vvisit_counterMinulý týždeň757
mod_vvisit_counterTento mesiac2236
mod_vvisit_counterMinulý mesiac3702
mod_vvisit_counterVšetky dni550904

Tvoja IP: 34.229.113.106
,
Today: Júl 20, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou