Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Uznesenia 2014 Uznesenie OZ 30.1.2015
Uznesenie OZ 30.1.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Streda, 04 Február 2015 16:55

U Z N E S E N I A

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  Lysá pod Makytou,  konaného dňa 30.1.2015

Uznesenie  č.  23 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Marian Moštenan, Ing. Martin Rusnák

b) overovateľov zápisnice:         Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška

c) program rokovania

Hlasovanie:

Za:

7

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan

Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Mgr. Gertrúda Zlochová, Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.  24 /2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení zo dňa 9.1.2015.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.  25 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje členov komisií

1. Finančnej, investičnej, správy obecného majetku, obchodu a služieb:

Mgr. Jana Barnincová, Ing. Milan Panáček

2. Stavebná a životného prostredia, dopravy a cestovného ruchu:

Roman Juríček , Ing. Michal Janíček, Milan Bartoník, Vladimír Veteška

3. Komisie pre kultúru, školstvo a šport a sociálne veci:

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Jana Prosnanová, Mgr. Stanislava Kačíková,

RNDr. Marta Motúzová, Veronika Pleváková

4.  Komisie na vybavovanie sťažností:

Mgr. Alexander Brežný, Vladimír Veteška

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.   26  /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Zmluvu o spolupráci obcí medzi obcou Lysá p/Mak. a  obcou Dohňany za účelom vykonávania činností na úseku „územného plánovania, stavebného poriadku a úseku pozemných komunikácií.“

na dobu 1 rok od podpisu zmluvy s tým, že dokončí započatú agendu v prípade neobnovenia zmluvy.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.    27 /2015

Obecné zastupiteľstvo

A) schvaľuje

prenájom  nebytových  priestorov  doterajším  nájomcom

1.  budovy s.č. 143 pre kvetinárstvo Ľubici Šulavíkovej, bytom Lysá pod Makytou č. 20

2.  miestnosti v budove OcÚ pre kaderníctvo Jane Prekopovej, bytom Lysá pod Makytou č.45

3. miestnosti pri ZŠ pre kozmetiku a masáže Ľuboslave Šušovej, bytom Lysá pod Mak. č.46

4. prenájom KD na posilňovňu mladým športovcom, zastúpených Stanislavom Krchom,

bytom Lysá pod Makytou č.273

5. prenájom sály v KD Občianskemu združeniu Lysá, adresa Lysá p/Mak.331, zastúpenému

predsedom združenia Mgr. Alexandrom Brežným pre účely tréningov a zápasov

stolnotenisového družstva

6.prenájom miestnosti v budove obecného úradu pre Urbársku obec pozemkové spoločenstvo Lysá pod Makytou

7. prenájom KD pre nácvik hudobnej skupiny Meteor, zastúpenú Jaroslavom Šománkom,    bytom Lysá pod Makytou č.337

- v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN obce Lysá pod Makytou č. 2/2010, ktorým sa vydávajú Zásady o hospodárení s majetkom obce, čl. 7, bod 1c) ako prípady hodné osobitného zreteľa z dôvodu, že zmluvy o prenájme týchto priestorov boli uzatvorené ešte pred účinnosťou novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a obec má záujem, aby sa v uvedených priestoroch aj naďalej prevádzkovali doterajšie služby.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

B) schvaľuje

cenu za prenájom nebytových priestorov nasledovne:

1.  kvetinárstvo – budova s.č. 143,  cena prenájmu  752,72 € /rok.

V cene ja zahrnutý prenájom nebytových priestorov, bez elektrickej energie, bez vodného a stočného.

2. kaderníctvo – miestnosť v budove OcÚ ,  cena prenájmu  836,40 € /rok.

V cene ja zahrnutý prenájom nebytových priestorov, elektrická energia, vodné, stočné.

3. kozmetika a masáže– miestnosť v budove pri ZŠ,   cena prenájmu  348,60 €/rok.

V cene ja zahrnutý prenájom nebytových priestorov, bez elektrickej energie, bez vodného a stočného.

4. posilňovňa - miestnosť v KD (plánovaná premietacia miestnosť),  cena prenájmu 126,00 €/rok.

5. sála v budove kultúrneho domu na tréningy a zápasy stolnotenisového družstva, cena prenájmu  126,00 €/rok

6. miestnosť v budove OcÚ pre Urbársku obec pozemkové spoločenstvo Lysá pod Makytou za cenu 367,50 €/rok

7.  miestnosť pre skúšky hudobnej skupiny Meteor Lysá pod Makytou za odohranie šiestich spoločenských akcií zdarma pre potreby obce.

Doba prenájmu – do 31.12.2018  s výpovednou lehotou  3 mesiace s tým, že cena prenájmu sa bude každoročne upravovať o infláciu za predchádzajúci rok zistenú a vyhlásenú Štatistickým úradom SR vždy spätne k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

 

 

Uznesenie č. 28/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

uzatvorenie zmlúv  o nájme, predmetom ktorých bude prenájom obecných pozemkov medzi Obcou Lysá pod Makytou a občanmi :

- Jozef Luliak, Lysá pod Makytou č. 274 , parc. č. 2404/10, druh pozemku  trvalý trávny porast, výmera 119,00 m2

- Marian Zboran, Lysá pod Makytou č. 271 , parc. č. 2404/8, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 135,00 m2, parc.č. 2400/7, trvalý trávny porast, výmera 830 m2

- Eduard Panáček, Lysá pod Makytou č.260  , parc. č. 2414/1, druh pozemku  trvalý trávny porast, výmera 507,00 m2

- Miroslav Zlocha, Lysá pod Makytou č. 278 , parc. č. 2404/14, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 285,00 m2,

- Jozef Zlocha, Lysá pod Makytou č. 281 , časť parc. č. 2404/16, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 337,00 m2

- Roman Vraník, Lysá pod Makytou č.272  , parc. č. 2404/9, druh pozemku  trvalý trávny porast, výmera 108,00 m2

- Iveta Lišková, Lysá pod Makytou č. 276 , parc. č. 2404/12, druh pozemku  trvalý trávny porast, výmera  48,00 m2

- Marian  Zlocha, Lysá pod Makytou č. 279 ,časť parc. č. 2404/15, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera  226,00 m2

- Jozef Kobzáň, Lysá pod Makytou č.280, časť parc. 2404/15, druh pozemku  trvalý trvalý trávny porast, výmera 226,00 m2

- Peter Luliak, Lysá pod Makytou č. 275 ,  parc. č. 2404/11, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera  122,00 m2

- Jozef Janíček, Lysá pod Makytou č. 352 , parc. č. 2404/2, druh pozemku  trvalý trávny porast, výmera 380,00 m2

- Ľudmila Dlábiková, Lysá pod Makytou č. 269 , parc. č. 2400/8, druh pozemku orná pôda, výmera 659,00 m2

- Jozef Karas, Lysá pod Makytou č. 282 , parc. č. 2404/17, duh pozemku  trvalý trávny porast, výmera 164,00 m2, časť parc. 2404/16, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 150 m2

- Ing. Milan Šuša, Lysá pod Makytou č. 46 , parc. č.333/2, druh pozemku zastavané plochy, výmera 181,00 m2, parc. č. 337/2, druh pozemku orná pôda, výmera 231,00 m2

- Stanislav Panáček, Lysá pod Makytou č. 129 , parc. č. 2960/24, druh pozemku orná pôda, výmera 400,00 m2

- Štefan Vraník, Lysá pod Makytou č. 309 , časť parc. č. 2968/1, druh pozemku  trvalý trávny porast, výmera 450,00 m2

- Erik Bednárik, Lysá pod Makytou č. 99, časť parc. č. 5467/3, druh pozemku  zastavané plochy, výmera  119,00 m2

- Miroslav Luhový, Lysá pod Makytou č. 100 , časť parc. č. 5467/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 141,00 m2

- Kamil Bartek, Lysá pod Makytou č. 262 , parc. č. 2415, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 565 m2, parc. č. 2417, druh pozemku lesný pozemok, výmera 398,00 m2

- František Drienik, Lysá pod Makytou č. 268 , parc. č. 2404/6, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 104 m2

- Tomáš Mrník, Lysá pod Makytou č. 308  , parc. č. 2967/2/2, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1421,00 m2

- Vladimír Štefánik, Lysá pod Makytou č. 332, parc. č. 2388/9, druh pozemku zastavané plochy, výmera 194 m2

- Ing. Milan Riško a manželka Vlasta , Lysá pod Makytou č. 270 , parc. č. 2404/7, druh pozemku trvalý tráv. porast, výmera 118,00 m2, parc.č. 2400/2, druh pozemku orná pôda, výmera 706,00 m2

- Augustína Martinková, Lysá pod Makytou č. 311 , časť parc. č. 2960/3, druh pozemku  orná pôda, výmera 1330,00 m2

- Ján Drdák, Lysá pod Makytou  č.351, parc. 151/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 204 m2, parc. č. 150/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 113 m2,

- Anton Okrajek, Lysá pod Makytou 307, parc. č. 2960/6 , trvalý trávny porast o výmere 1842 m2,

- Róbert Korenák, Lysá pod Makytou  625, parc. č.1224, druh pozemku orná pôda o výmere 917 m2

v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN obce Lysá pod Makytou č. 2/2010, ktorým sa vydávajú Zásady o hospodárení s majetkom obce ,  čl. 7, bod 1c) ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené pozemky sa nachádzajú pri rodinných domoch nájomcov,  obec v súčasnej dobe tieto pozemky nepotrebuje na iný účel a  má záujem, aby boli pozemky udržiavané. Doba prenájmu – do 31.12.2018  s výpovednou lehotou  3 mesiace, za cenu  0,017 €/m2/rok s tým, že nájomné  sa bude každoročne upravovať  o infláciu za predchádzajúci rok zistenú a vyhlásenú Štatistickým úradom SR vždy spätne k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

 

Uznesenie č. 29/2011

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

uzatvorenie zmluvy  o nájme medzi Obcou Lysá pod Makytou a doterajším nájomcom Miroslavom Učňom a manželkou, Lysá pod Makytou č. 283,  predmetom ktorej bude prenájom obecných pozemkov parc. č. 2388/8, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria , výmera  34 m2, na ktorej je stavba bazénu za cenu nájmu 0,35 €/m2/rok a časť parc. č. 2404/17 a 2404/18 o výmere 414 m2, druh pozemku trvalé trávne pozemky za cenu nájmu 0,04 €/m2/rok v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN obce Lysá pod Makytou č. 2/2010, ktorým sa vydávajú Zásady o hospodárení s majetkom obce ,  čl. 7, bod 1c) ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené pozemky sa nachádzajú pri rodinnom  dome  nájomcov,  obec v súčasnej dobe tieto pozemky nepotrebuje na iný účel a  má záujem, aby boli pozemky udržiavané. V prípade potreby pozemku pre obecné účely bude stavba bazénu odstránená. Doba prenájmu – do 31.12.2018 s výpovednou lehotou  3 mesiace s tým, že nájomné  sa bude každoročne upravovať  o infláciu za predchádzajúci rok zistenú a vyhlásenú Štatistickým úradom SR.

 

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.   30  /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2015 s doplnením bodu 6. kontrola efektívnosti vynakladania prostriedkov na náhradné diely a opravy traktora a ostatných mechanizmov vlastnených Obcou a Obecnou prevádzkou Lysá s.r.o.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.  31 /2015

Obecné zastupiteľstvo

a) súhlasí

s prevedením stavebných úprav – rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome za cenu 20660,88 €.

b) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy s firmou PROREA stavebná spol s.r.o., ul. Za cintorínom 1260/15, Púchov.

c) poveruje

starostu obce prerokovať s dodávateľom stavebných prác zmenu sadrokartonóveho stropu na kazetový strop.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č. 32/2015

Obecné zastupiteľstvo

poveruje

starostu rokovať s odborníkom pre hydrotechnológie p. Šimkom o spracovanie podrobného riešenia pre alternatívu č. III. - použitie rukávového filtra na úpravňu vody pre obecný vodovod.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

 

Uznesenie  č.  33 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

zásady odmeňovania poslancov a funkcionárov obce  s vypustením čl.3  podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:

7

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Martin Rusnák

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.  34/2015

Obecné zastupiteľstvo

a) ponecháva v platnosti doterajšiu smernicu na prenájom kultúrneho domu

b) poveruje finančnú komisiu prieskumom trhu a spracovaním návrhu smernice na prenájom kultúrneho domu, zohľadňujúcej prenájmy podobných zariadení v okolí a náklady na prevádzku kultúrneho domu, v termíne do 15.marca 2015.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.  35/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o projekte "Chodník ku základnej škole."

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.  36/2015

 

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o príprave podujatia "Fašiangový sprievod masiek a fašiangová zábava" dňa 14.02.2015.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

Uznesenie  č.  37/2015

 

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o  nutnosti spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2022.

Hlasovanie:

Za:

8

Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Jana Barnincová

 

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Posledná úprava Piatok, 06 Február 2015 10:38
 

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 675
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 845348

Kto je online

Máme online 20 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1
mod_vvisit_counterVčera105
mod_vvisit_counterTento týždeň1
mod_vvisit_counterMinulý týždeň857
mod_vvisit_counterTento mesiac2246
mod_vvisit_counterMinulý mesiac3702
mod_vvisit_counterVšetky dni550914

Tvoja IP: 34.229.113.106
,
Today: Júl 21, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou