Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Uznesenia 2015 Uznesenia zo dňa 27.2.2015
Uznesenia zo dňa 27.2.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Streda, 04 Marec 2015 08:21

U Z N E S E N I A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Lysá pod Makytou, konaného dňa 27.2.2015


Uznesenie č. 38 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Peter Okrajek, Milan Bartoník

b) overovateľov zápisnice: Marian Moštenan, Mgr. Jana Barnincová

c) program rokovania

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Gertrúda Zlochová

 

Uznesenie č. 39 /2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení zo dňa 30.1.2015.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

 


Uznesenie č. 40 /2015

Obecné zastupiteľstvo

1. poveruje

starostu obce, aby vo funkciu Valného zhromaždenia Obecnej prevádzky Lysá s.r.o. schválil:

a) účtovnú závierku Obecnej prevádzky Lysá s.r.o. za rok 2014

b) rozdelenie zisku spoločnosti Obecná prevádzka Lysá s.r.o. podľa predloženého návrhu.

2. berie na vedomie

informáciu starostu obce z konania Valného zhromaždenia Obecnej prevádzky Lysá s.r.o.

dňa 5.2.2015.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák,

Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie č. 41 /2015

Obecné zastupiteľstvo

splnomocňuje

starostu obce schvaľovať v priebehu rozpočtového roka zmeny rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami v rozsahu:

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky do výšky 3000,00 € mesačne

b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov do výšky 3000,00 € mesačne.

c) viazanie rozpočtovaných výdavkov bežného rozpočtu, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa  § 10 ods. 8  Zák.č. 583/2004 Z.z. alebo účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu  a z rozpočtu  EU 3000,00 € mesačne.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie č. 42/2015

Obecné zastupiteľstvo

a) odkladá

určenie náplne činnosti komisií obecného zastupiteľstva,

b) ukladá

komisiam OZ doplniť návrh činnosti podľa vlastného uváženia.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

 

Uznesenie č. 43/20

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

návrhy na riešenie úpravne vody pre obecný vodovod.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

 

Uznesenie č. 44/20

Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie

informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia

b) poveruje starostu na získanie ďalších cenových ponúk na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie č. 45/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o podaní žiadosti obce Lysá pod Makytou o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materskej školy v Lysej pod Makytou formou nadstavby.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie č. 46 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2022.

 

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie č. 47/2015

Obecné zastupiteľstvo

súhlasí

so zadaním vypracovania projektovej dokumentácie dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia budovy obecného úradu a požiarnej zbrojnice.“

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Ing. Milan Šuša

Uznesenie č. 48/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o nutnosti prepracovania webstránky obce Lysá pod Makytou.

 

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie č. 49/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o možnosti modernizácie rozhlasovej ústredne.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie č. 50/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre:

a) DHZ Lysá pod Makytou vo výške 4000,00 €

b) Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Lysá pod Makytou vo výške 200,00 €

  1. c) Bežeckého klubu Lysá pod Makytou vo výške 500,00 €

  2. d) Občianskeho združenie Lysá – na stolnotenisové družstvo vo výške 200,00 €

e) Futbalového oddielu Lysá pod Makytou vo výške 3800,00 €

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie č. 51/2015

Obecné zastupiteľstvo

poveruje starostu obce na jednanie s bankami za účelom predloženia ponuky na kontokorentný úver vo výške 50 000,00 €.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

Uznesenie č. 52/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

zmenu programového rozpočtu obce č.1 k 27.2.2015 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Alexander Brežný

 

Uznesenie č. 53/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

a) vyradenie inventárnych predmetov Obce Lysá pod Makytou podľa návrhu na vyradenie inventárnych predmetov v celkovej hodnote 18183,71 €.

b) vyradenie inventárnych predmetov v ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou podľa návrhu na vyradenie v celkovej hodnote 849,60 €

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Alexander Brežný,

 

Uznesenie č. 54/2015

Obecné zastupiteľstvo

navrhuje

členov vyraďovacej a likvidačnej komisie v zložení: Ing. Milan Šuša, Ing. Emília Janíčková, Lenka Holúbková

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Mgr. Alexander Brežný,

 

Uznesenie č. 55/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

možnosti poskytovania služby I-SMS.

Hlasovanie:

Za:

7

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Mgr. Alexander Brežný, Ing. Martin Rusnák,

 

Uznesenie č. 56/2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014.

Hlasovanie:

Za:

7

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný,Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Mgr. Alexander Brežný, Ing. Martin Rusnák

 

Uznesenie č. 57/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Prevod majetku obce "traktorová kosačka" do majetku Telovýchovnej jednoty Spartak Lysá pod Makytou, futbalový oddiel formou darovacej zmluvy.

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Mgr. Gertrúda Zlochová, Vladimír Veteška

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

Mgr. Alexander Brežný

 

 

..........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce 

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 675
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 845304

Kto je online

Máme online 27 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes95
mod_vvisit_counterVčera87
mod_vvisit_counterTento týždeň730
mod_vvisit_counterMinulý týždeň777
mod_vvisit_counterTento mesiac2235
mod_vvisit_counterMinulý mesiac3702
mod_vvisit_counterVšetky dni550903

Tvoja IP: 34.229.113.106
,
Today: Júl 20, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou