Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Uznesenia 2015 Uznesenie zo dňa 5.6.2015
Uznesenie zo dňa 5.6.2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šešová Gabika   
Štvrtok, 11 Jún 2015 09:49

U Z N E S E N I A

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  Lysá pod Makytou,  konaného dňa  5.6.2015

Uznesenie  č.    71 /2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Gertrúda Zlochová, Marian Moštenan

b) overovateľov zápisnice:         Peter Okrajek, Milan Bartoník

c) program rokovania

Hlasovanie:

Za:

7

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník,  Marian Moštenan ,Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Gertrúda Zlochová,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Mgr. Alexander Brežný, Ing. Martin Rusnák

 

Uznesenie  č. 72 /2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 17.04.2015

Hlasovanie:

Za:

7

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník,  Marian Moštenan ,Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Gertrúda Zlochová,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Mgr. Alexander Brežný, Ing. Martin Rusnák

 

Uznesenie  č. 73/2015

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie :

1. Hodnotiacu správu programového rozpočtu k 31.12.2014

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014.

3. Správu nezávislého audítora  o overení ročnej účtovnej závierky obce k 31.12.2014.

 

Hlasovanie:

Za:

7

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník,  Marian Moštenan ,Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Gertrúda Zlochová,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Mgr. Alexander Brežný, Ing. Martin Rusnák

 

 

Uznesenie  č.  74/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje :

A. 1. Záverečný účet  a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.

 

B. Usporiadanie  schodku rozpočtu obce vo výške - 55 372,29 €  nasledovne :

1. Z prebytku finančných operácii 161 798,00 € sa vyrovná schodok rozpočtu vo výške –

55 372,29 €

2. Ďalej sa z prebytku  finančných operácii podľa § 16 ods. 6/ Zák.č. 583/04 Z.z. vylučujú

v predchádzajúcom    rozpočtovom  roku nevyčerpané účelovo určené finančné

prostriedky vo výške 10 000 €,

C. Použitie takto usporiadaného prebytku finančných operácii vo výške 96 425,71 €

nasledovne :

a/ povinných 10 % do rezervného fondu, t.j. 964,25 € na havárie a mimoriadne udalosti,

b/ zvyšných 90 %, t.j. 95 461,46 € na splátku úveru alebo kapitálové výdavky podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

 

Hlasovanie:

Za:

7

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník,  Marian Moštenan ,Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Gertrúda Zlochová,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Mgr. Alexander Brežný, Ing. Martin Rusnák

 

 

Uznesenie  č. 75 /2015

OZ poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a  § 23a Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovnú závierku a správu audítora za rok 2014 v termíne do 30.6.2015 a dodatočne aj výročnú správu a správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky.

Hlasovanie:

Za:

7

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník,  Marian Moštenan ,Peter Okrajek,  Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Gertrúda Zlochová,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Mgr. Alexander Brežný, Ing. Martin Rusnák

Uznesenie  č. 76/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

finančný príspevok pre Detský folklórny súbor Makytka  vo výške 127,36 €.

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

, Ing. Martin Rusnák

 

Uznesenie č. 77/2015

Obecné zastupiteľstvo

a) prerokovalo žiadosť o vyasfaltovanie obecnej cesty v časti obce Ondričkovce

b) odkladá žiadosť na riešenie pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016.

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Ing. Martin Rusnák

 

Uznesenie č. 78/2015

Obecné zastupiteľstvo

neschvaľuje

žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier.

Hlasovanie:

Za umiestnenie stávkových hier:

1

Ing. MilanSuša

Proti:

5

Mgr. Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Zdržal sa:

2

Milan Bartoník, Peter Okrajek

Neprítomní:

1

Ing. Martin Rusnák

 

 

Uznesenie  č. 79/2015

Obecné zastupiteľstvo

neschvaľuje prenájom pozemku parc. č. KN E č. 5467, druh pozemku vodné plochy za účelom postavenia   garáže pre žiadateľku Zuzanu Sleskovú.

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Ing. Martin Rusnák

 

Uznesenie  č.  80 /2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

návrh rámcovej zmluvy s firmou ASFA-KDK ,s.r.o., Dubnica nad Váhom.

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Ing. Martin Rusnák

 

Uznesenie  č.  81/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom pozemku na poľnohospodárske účely, parcele KNC č. 390 s Pavlom Janušicom a manželkou, Lysá pod Makytou  v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN obce Lysá pod Makytou č. 2/2010, ktorým sa vydávajú Zásady o hospodárení s majetkom obce ,  čl. 7, bod 1c) ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené pozemky sa nachádzajú pri rodinnom dome nájomcov,  obec v súčasnej dobe tieto pozemky nepotrebuje na iný účel a  má záujem, aby bol pozemok udržiavaný za cenu  0,017 €/m2 na dobu do 31.12.2015.

 

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Ing. Martin Rusnák

 

 

Uznesenie  č.  82 /2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lysá pod Makytou, a to pozemku parcela KN C č. 390 ostatné plochy o výmere 367m2, ktorá je zapísaná na LV obce Lysá pod Makytou č. 1428   formou priameho predaja Monike Janušicovej, bytom Lysá pod Makytou ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov za podmienky dodržania záverov zápisnice z ústneho pojednávania so starostom obce zo dňa 25.5.2015. Výmera pozemku bude upresnená po skutočnom zameraní, vytýčení pozemku a vypracovaní geometrického plánu. Cena pozemku bude stanovená na základe vypracovania znaleckého posudku. Osobitný zreteľ sa odôvodňuje nasledovne: obec odpredá žiadateľke pozemok, ktorý dlhé roky užívala so svojimi rodičmi a ktorý sa nachádza pri rodinnom dome žiadateľky, pričom žiadateľka odpredá Obci Lysá pod Makytou svoj súkromný pozemok-časť parcele KNC395/1, ktorý sa nachádza pod miestnou komunikáciou za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Peter Okrajek, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Ing. Martin Rusnák

 

 

Uznesenie  č.   83/2015

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

  1. poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky pre Alojza Macku, bytom Lysá pod Makytou vo výške 165,00 €
  2. poskytnutie účelovej dávky pre Alojza Macku, bytom Lysá pod Makytou vo výške 100,00€.

Hlasovanie:

Za:

8

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Peter Okrajek

Neprítomní:

0

 

 

Uznesenie  č.   84  /2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne vo výške 20,00 €/mesiac počas doby pobytu Alojza Macku v zariadení.

Hlasovanie:

Za:

7

Mgr. Jana Barnincová,  Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan,  Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Milan Bartoník, Peter Okrajek

Neprítomní:

0

 

 

 

Uznesenie  č.   85 /2015

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly zo Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, , Peter Okrajek,  Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

 

Uznesenie  č.   86 /2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o príprave folklórnych slávností dňa 28.6.2015.

Hlasovanie:

Za:

9

Mgr. Jana Barnincová, Milan Bartoník, Mgr. Alexander Brežný, Marián Moštenan, , Peter Okrajek,  Ing. Martin Rusnák, Ing. Milan Šuša, Vladimír Veteška, Mgr. Gertrúda Zlochová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

0

 

 

 

 

 

 

...........................................

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Gertrúda Zlochová, Marian Moštenan

Overovatelia zápisnice: Milan Bartoník, Peter Okrajek

 

 

 

PrihlásenieŠtatistika webu

Členovia : 675
Článkov : 779
Webové prepojenia : 39
Počet zobrazení obsahu : 845339

Kto je online

Máme online 40 hostí 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes102
mod_vvisit_counterVčera87
mod_vvisit_counterTento týždeň854
mod_vvisit_counterMinulý týždeň757
mod_vvisit_counterTento mesiac2242
mod_vvisit_counterMinulý mesiac3702
mod_vvisit_counterVšetky dni550910

Tvoja IP: 34.229.113.106
,
Today: Júl 20, 2019

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou