Vitajte v obci "Lysá pod Makytou"

...najkrajší kút v šírom svete...

 


Home Samospráva Povinne zverejňované informácie
Povinné zverejňovanie informácií
Povinne zverejňované informácie

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1) SPÔSOB ZRIADENIA , PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Obec Lysá pod Makytou bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona) 
- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

2) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE:
Orgánmi obce Lysá pod Makytou sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo .

Starosta obce: Ing. Michal Ondrička

Obecné zastupiteľstvo

1.Vladimír Veteška - NK

2. Ing. Milan Šuša - NK

3. Peter Okrajek - SMER - SD

4. Marián Moštenan - KDH

5. Mgr. Gertrúda Zlochová - KDH

6. Ing. Martin Rusnák  - KDH

7. Mgr. Alexander Brežný - SMER-SD

8. Milan Bartoník - NK

9. Mgr. Jana Barnincová - SMER-SD

Obecné zastupiteľstvo obce Lysá pod Makytou je zastupiteľský zbor obce zložený z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Lysá pod Makytou je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):
- komisie obecného zastupiteľstva a to:

1. komisia finančná, správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a  
služieb  
Predseda: Ing. Martin Rusnák
Členovia:Mgr. Jana Barnincová, Ing. Milan Panáček

2. komisia stavebná a životného prostredia, dopravy a cestovného ruchu
Predseda: Peter Okrajek
Členovia:Roman Juríček, Ing. Michal Janíček, Milan Bartoník, Vladimír Veteška

3. komisia pre kultúru, školstvo a šport a sociálne veci
Predseda: Mgr. Gertrúda Zlochová
Členovia: Mgr.Jana Barnincová, Mgr. Alexander Brežný, Jana Prosnanova, Mgr. Stanislava Kačíková,RNDr. Marta Motúzová, Erika Pleváková

4. komisia na vybavovanie sťažností
Predseda: Ing. Milan Šuša
Členovia: Mgr. Alexander Brežný, Vladimír Veteška

5. komisia na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov

Predseda: Mgr. Alexander Brežný

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Lysá pod Makytou ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. Hlavný kontrolór obce je Jozef Baška.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBECNÉHO ÚRADU v Lysej pod Makytou

Prednostka Obecného úradu v Lysej pod Makytou je Ing. Emília Janíčková.
Tel. č. 042/4680071, 0903 219764

Obecný úrad sa člení na oddelenia:

a) Oddelenie organizačno – právne, personálne, životného prostredia a stavebného poriadku,
Ing. Emília Janíčková
b) Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, matriky, CO, oddelenie sociálne ,
Bc. Jana Janíčková
c) Oddelenie finančné a správy majetku,
Lenka Holúbková
d) Oddelenie daní a poplatkov, 
Gabriela Šešová, Mgr. Stanislava Kačíková


3/ INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ
- miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad, č. dverí: 1
- čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Lysej pod Makytou
- spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou

3.1. MIESTO, LEHOTA A SPOSOB PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA ROZHODNUTIA
1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce:
- Miesto podania opravného prostriedku: 
Obecný úrad v Lysej pod Makytou
020 54 Lysá pod Makytou č. 1
- Spôsob podania opravného prostriedku: vždy písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ v konkrétnom rozhodnutí obce nie je uvedené inak.
- Lehota na podanie opravného prostriedku: lehota je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.
2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce
Súdnemu prieskumu podliehajú tie rozhodnutia obce, u ktorých to stanovuje ustanovenie § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. z osobitných právnych predpisov.

4) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODBNETOV A SŤAŽNOSTÍ A O POSTUPE POVINNEJ OSOBY PRI ICH VYBAVOVANÍ (vrátane lehôt) :

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať:
a) ústne - do zápisnice urobenej na Obecnom úrade v Lysej pod Makytou č.1, v kancelárii č. 1 počas úradných hodín u prednostky úradu Ing. Emílie Janíčkovej,
b) písomne na adrese: Obec Lysá pod Makytou, Obecný úrad, 020 54 Lysá pod Makytou č.1
c) faxom na čísle:042/4710690
d) elektronickou poštou : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Agendu súvisiacu s poskytovaním informácií zabezpečuje prednostka OcÚ Ing. Emília Janíčková.
Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví Obecný úrad v Lysej pod Makytou bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženia lehoty oznámi obecný úrad žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.

5) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK

Obec Lysá pod Makytou v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Lysá pod Makytou:
Právne predpisy
- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov 
- zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
- ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce Lysá pod Makytou

6) SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ POVINNÁ OSOBA VYBERÁ ZA SPRÁVNE ÚKONY A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

6.1. Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov


Všeobecná správa
a) vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu..........1,50 €
b) osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín za každú aj začatú stranu .............1,50 €
c) osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis................ 0,50 €
d) overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis a odpis z registra trestov................1,50 €

Pôdohospodárstvo
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ...........................................................................1,50 €
b) mesačný ...........................................................................3,00 €
c) ročný ..................................................................................6,50 €
d) trojročný ............................................................................16,50 €

Stavebná správa

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby .......................................................6,50 €
b) pre právnické osoby ..................................................16,50 €

Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ...................................33,00 €
2. na stavbu bytových domov.....................................66,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2............23,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2................39,50 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny
týchto stavieb pred dokončením...........................................23,00 €
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na 
podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu 
verejnú rozvodnú sieť.................................................................16,50 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami..................23,00 €

Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie 
stavebného povolenia.............................. 16,50 €
2. na odstránenie stavby...........................6,50 €
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé 
zariadenie.....................................49,50 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 49790,50 € vrátane............................................16,50 € 
nad 49790,50 € do 99 581,50 € vrátane ...............3,00 €
nad 99 581,50 € do 331 939,00 vrátane................33,00 €
nad 331 939,00 € do 3 319 391,50 € vrátane ......66,00 €
nad 3 319 391,50 €...................................................99,50 € 


6.2. Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií (vnútorná smernica o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom Lysá pod Makytou č. 1/2009)

1. čiernobiela kópia:
A/4 jednostranne 0,10 €  
A4 obojstranne 0,15 €  
A/3 jednostranne 0,20 €  
A/3 obojstranne 0,25 €  
- kópia z mapy vlastníka pozemku 1 €  

2. Tlač z počítačovej tlačiarne:
A/ 4 čiernobiela kópia 0,10 €  
A/3 čiernobiela kópia 0,20 €  
A/4 farebná kópia 0,20 €  
A/3 farebná kópia 0,50 €  

3. Technický nosič dát:
Disketa 3,5“ 1 €  
CD ROM 3 €  

4. Faxové spojenie 1 €/strana 

7) ZBIERKA ZÁKONOV SR
Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade č. dverí 1

8) VŠEOBECNE ZÁVäZNé NARIADENIA OBCE

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).
Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade č. dverí 1


9) ZVEREJNENIE ÚDAJOV podľa § 5 ods. 6 zákona.

ODPREDAJ POZEMKOV od r. 2008:
1. pozemok parc. č. 5500, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 99 m2 , k.ú. Lysá pod  
Makytou – kúpna zmluva.  
Kupujúci: Stanislav Zlocha a Terézia Zlochová, bytom Lazy pod Makytou 
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
č. 2568/07 zo dňa 4.1.2008

2. pozemok parc. č. 4916, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2, k.ú. Lysá pod  
Makytou – kúpna zmluva
Kupujúci: Roman Juríček a Martina Juríčková, bytom Lysá pod Makytou 
Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností č. 3077/08 zo dňa 14.1.2009

3. pozemok parc. č. 5460/9,zastavané plochy a nádvoria o výmere 125m2, k.ú. Lysá pod
Makytou - kúpna zmluva.
Kupujúci: Štefan Vraník, bytom Lysá pod Makytou

Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností č. 927/09 zo dňa 21.7.2009

4. pozemok parc. č. 5460/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80m2 ,k.ú. Lysá pod
Makytou - kúpna zmluva.
Kupujúci: Emil Šafárik a Oľga Šaafáriková, bytom Lysá pod Makytou

Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností č. 927/09 zo dňa 21.7.2009

5. pozemok parc. č. 5460/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80m2 ,k.ú. Lysá pod
Makytou - kúpna zmluva.
Kupujúci: Marián Holúbek a Lenka Holúbková, bytom Lysá pod Makytou

Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností č. 927/09 zo dňa 21.7.2009

6. pozemok parc. č. 5460/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 96m2 ,k.ú. Lysá pod
Makytou - kúpna zmluva.
Kupujúci: Alojz Pánik, bytom Lysá pod Makytou

Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností č. 927/09 zo dňa 21.7.2009

7. pozemok parc. č. 5460/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 83m2 ,k.ú. Lysá pod
Makytou - kúpna zmluva.
Kupujúci:Michal Vraník, bytom Lysá pod Makytou

Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností č. 927/09 zo dňa 21.7.2009

SMS Info

Hľadaj!

Náhodné fotografie

Error opening the path to CpmFetch/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch
name of configuration file:/domains/lysapodmakytou.sk/public/www_root/galery/cpmfetch/cpmfetch_config.php
Please recheck the path for cpmFetch and the name of the configuration file at the module Backend

Lysá pod Makytou