Oznámenie - Zasadnutie OZ Tlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Šešová Gabika   
Streda, 30 September 2015 10:58

Starosta obce  Lysá pod Makytou

Oznámenie.

Oznamujem občanom, že  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva Lysá pod Makytou  sa uskutoční  dňa 2.10.2015 ,  t. j. v piatok o  18.00 hod. v  miestnosti zasadačky Obecného úradu  v Lysej pod Makytou.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Schválenie programu rokovania, voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,

určenie zapisovateľa.

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa  28.8.2015.

4. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014.

5. Monitorovacia správa za 1.polrok 2015.

6. Smernica „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lysá pod Makytou“.

7. Schválenie prenájmu obecného pozemku, časť parcele  KN C 333/ 22 žiadateľovi Miroslavovi Krchovi.

8. Žiadosť spoločnosti AG PLAY, s.r.o. Záhradnícka 68, Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu videohier.

9. Žiadosť spoločnosti JUNIOR GAME o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier.

10. Zaradenie obce do pôsobnosti občianskeho združenia  Naše Považie (MAS) pre programové obdobie 2014 – 2020.

11. Prehodnotenie rozpočtu na prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD.

12. Rámcová zmluva na rekonštrukciu miestnych komunikácií .

13. Zmluva o dielo na vypracovanie PHSR.

14. Žiadosť Slovenského cykloklubu o súhlas k vyznačeniu cykloturistických trás.

15. Rôzne:

Informácie :  Posedenie s dôchodcami dňa 23.10.2015

Dopravná nehoda – škodová udalosť

Pekáreň – získanie značky kvality Sk Gold

16. Interpelácie poslancov OZ, diskusia.

17. Záver.

Ing. Michal Ondrička

starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

 

 

 

 

Posledná úprava Pondelok, 05 Október 2015 06:55