Prihláška na Ondrejský jarmok Tlačiť
Napísal Šešová Gabika   
Streda, 23 September 2015 08:31
Prihláška na Ondrejský jarmok 28. 11. 2015
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu v Lysej pod Makytou
Na trhovom mieste Námestie v Lysej pod Makytou, dňa 28. 11. 2015 -ONDREJSKÝ JARMOK
V súlade s ustanovením §3 ods. 1 Zák. č. 178/1998 Z.Z. žiadam o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v Lysej pod Makytou.
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb na príležitostnom trhu
ONDREJSKÝ JARMOK, dňa 28. 11. 2015 .......................................................................................
Typ predajného zariadenia (uviesť aj rozmer predajného zariadenia) .................................................
Predávajúci – podnikateľ:
................................................................................................................................................................
( meno, priezvisko fyzickej alebo obchodné meno právnickej osoby) a sídlo (právnická osoba) alebo bydlisko ( fyzická osoba):
IČO: ...................................................Telefón: ....................................................Dátum:......................................................
Podpis žiadateľa .....................................
Žiadateľ berie na vedomie spracovanie osobných údajov v zmysle zák. č. 123/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.
Vaše požiadavky:
(Zakrúžkuje všetky vaše požiadavky, podľa našich možností sa Vám budeme snažiť vyhovieť. V prípade, že Vám nebude možné vyhovieť, budeme Vás o tom informovať.)
» na námestí rezervovať miesto o veľkosti ........................................................... / max. 3bm/
» potrebujem požičať stôl, stoličku ............................................................ / počet kusov/
» potrebujem elektrickú prípojku ( 220/380 V), uveďte za akým účelom
................................................................................................................................................................
» ďalšie požiadavky ...............................................................................................................................
Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie povolenia zašlite prosím najneskôr do 16.11. 2015 na adresu: Obecný úrad, č. 1, 020 54 Lysá pod Makytou, emailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
K žiadosti prikladám:
1. Živnostenský list (FO), výpis z obchodného registra (PO) alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov.
2. Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice (,,ERP") predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňové pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP.
3. Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste – rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na ambulantný predaj.
Dôležité informácie a organizačné pokyny
Za prihlásenie na Ondrejský jarmok sa považuje vydané povolenie na predaj výrobkov na Ondrejskom jarmoku. Poplatok za predajné miesto vo výške 5€/3bm, je potrebné uhradiť vopred do pokladne na obecnom úrade prípadne na č. účtu: 2822511001/5600, variabilný symbol: Vaše IČO. V prípade, že poplatok za predajné miesto nebude uhradený nebude možné Vám vydať povolenie na predaj výrobkov! Poplatok za predajné miesto s použitím el. energie je 6€/3bm. Poplatok za zapožičanie stola 0,50€/1ks, poplatok za zapožičanie stoličky 0,20/1ks.
Na základe žiadosti o vydanie povolenia a uhradeného poplatku Vám bude vydané povolenie na predaj výrobkov a taktiež pridelené číslo na predaj na Ondrejskom jarmoku. V deň jarmoku je potrebné dostaviť sa na predajné miesto do 6:45 hod. V prípade, že sa nedostavíte do 6:45 hod Vaše miesto môže byť pridelené inému predajcovi. Poplatok za predajné miesto bude vrátený len v prípade, že sa predajca odhlásil 3 dni pred konaním jarmoku. V opačnom prípade sa poplatok nevracia. Plán rozmiestnenia stánkov na Ondrejskom jarmoku je výhradne na rozhodnutí organizátora.
Prihláška na Ondrejský jarmok 28. 11. 2015
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu v Lysej pod Makytou
Na trhovom mieste Námestie v Lysej pod Makytou, dňa 28. 11. 2015 -ONDREJSKÝ JARMOK
V súlade s ustanovením §3 ods. 1 Zák. č. 178/1998 Z.Z. žiadam o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v Lysej pod Makytou.
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb na príležitostnom trhu
ONDREJSKÝ JARMOK, dňa 28. 11. 2015 .......................................................................................
Typ predajného zariadenia (uviesť aj rozmer predajného zariadenia) .................................................
Predávajúci – podnikateľ:
................................................................................................................................................................
( meno, priezvisko fyzickej alebo obchodné meno právnickej osoby) a sídlo (právnická osoba) alebo bydlisko ( fyzická osoba):
IČO: ...................................................Telefón: ....................................................Dátum:......................................................
Podpis žiadateľa .....................................
Žiadateľ berie na vedomie spracovanie osobných údajov v zmysle zák. č. 123/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.
Vaše požiadavky:
(Zakrúžkuje všetky vaše požiadavky, podľa našich možností sa Vám budeme snažiť vyhovieť. V prípade, že Vám nebude možné vyhovieť, budeme Vás o tom informovať.)
» na námestí rezervovať miesto o veľkosti ........................................................... / max. 3bm/
» potrebujem požičať stôl, stoličku ............................................................ / počet kusov/
» potrebujem elektrickú prípojku ( 220/380 V), uveďte za akým účelom
................................................................................................................................................................
» ďalšie požiadavky ...............................................................................................................................
Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie povolenia zašlite prosím najneskôr do 16.11. 2015 na adresu: Obecný úrad, č. 1, 020 54 Lysá pod Makytou, emailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
K žiadosti prikladám:
1. Živnostenský list (FO), výpis z obchodného registra (PO) alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov.
2. Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice (,,ERP") predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňové pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP.
3. Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste – rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na ambulantný predaj.
Dôležité informácie a organizačné pokyny
Za prihlásenie na Ondrejský jarmok sa považuje vydané povolenie na predaj výrobkov na Ondrejskom jarmoku. Poplatok za predajné miesto vo výške 5€/3bm, je potrebné uhradiť vopred do pokladne na obecnom úrade prípadne na č. účtu: 2822511001/5600, variabilný symbol: Vaše IČO. V prípade, že poplatok za predajné miesto nebude uhradený nebude možné Vám vydať povolenie na predaj výrobkov! Poplatok za predajné miesto s použitím el. energie je 6€/3bm. Poplatok za zapožičanie stola 0,50€/1ks, poplatok za zapožičanie stoličky 0,20/1ks.
Na základe žiadosti o vydanie povolenia a uhradeného poplatku Vám bude vydané povolenie na predaj výrobkov a taktiež pridelené číslo na predaj na Ondrejskom jarmoku. V deň jarmoku je potrebné dostaviť sa na predajné miesto do 6:45 hod. V prípade, že sa nedostavíte do 6:45 hod Vaše miesto môže byť pridelené inému predajcovi. Poplatok za predajné miesto bude vrátený len v prípade, že sa predajca odhlásil 3 dni pred konaním jarmoku. V opačnom prípade sa poplatok nevracia. Plán rozmiestnenia stánkov na Ondrejskom jarmoku je výhradne na rozhodnutí organizátora.
Posledná úprava Streda, 23 September 2015 08:45