Starosta Obce Tlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 26
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Pondelok, 06 Apríl 2009 20:21

 

Ing. Michal Ondrička 

Adresa:        Obecný úrad

Centrum 1

020 54 Lysá pod Makytou

Slovenská republika

Telefón: 042/4680 071

Mobil: 0911/618 257

Fax: 042/4710690

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Web: www.lysapodmakytou.sk

Poslanie a kompetencie starostu obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (§ 1a písm. b/ zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

(3) Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

Posledná úprava Piatok, 16 Január 2015 10:18